Menu

دانلود فایل: دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

0 Comment

گرایش حسابداری

با عنوان : مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری  

 گرایش: حسابداری

 عنوان

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 استاد راهنما

جناب آقای کیهان آزادی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2-بيان مسئله. 4

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.. 4

1-4-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از. 6

1-5-سوالات اصلي تحقيق.. 6

1-6-فرضيه هاي تحقيق.. 6

1-7-روش تحقيق.. 6

1-8-قلمرو زماني تحقيق.. 7

1-9-قلمرو موضوعي تحقيق.. 7

1-10-روش جمع آوري و منابع اطلاعات.. 8

1-11-الگوهاي مورد بهره گیری در تحقيق.. 8

1-12-ساختار تحقيق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: کليات.. 13

2-2-1 اهميت ماليات.. 13

2-2-2 تأثیر ماليات در جامعه: 13

2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد 13

2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي.. 14

2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن. 14

2-3-1-تعريف ماليات.. 14

2-3-2- اصول وضع ماليات.. 16

2-4- مفهوم اجتناب مالياتي.. 17

2-5-تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي.. 19

2-5-1- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي.. 20

2-5-2- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران. 21

2-5-3- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي.. 22

2-5-4-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها 23

2-6- ارتباط مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري.. 28

2-6-1- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري.. 28

2-6-2- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري.. 29

2-6-3- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي.. 29

2-7- مفهوم کيفيت گزارشگري مالي.. 30

2–7–1– ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد 32

2–7–2– ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار. 32

2 – 7 – 3 –ويژگي‌هاي مبتني بر بازار. 33

2-8- ارتباط اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري.. 37

2-9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي.. 38

2-10-تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي.. 39

2-11-اختصار و جمع بندي.. 42

فصل سوم: روش پژوهش

3 – 1 – مقدمه. 45

3 – 2 – طرح مساله. 45

3 – 3 – تدوين و استدلال فرضيه ها 45

3 – 4 – جامعه و نمونه آماري.. 46

3 – 5– قلمرو تحقيق.. 47

3 –6 – روش جمع آوري و منابع اطلاعات.. 47

3 – 7 – تعاريف عملياتي متغيرها 48

3– 8 – تفسير متغيرهاي تحقيق.. 49

3-8-1-متغير مستقل. 49

3-8– 2 –متغير هاي وابسته. 49

3 – 9 – چگونگي بررسي فرضيه ها 50

3 – 10 – آزمون فرضيات تحقيق.. 52

3 – 11– اختصار فصل سوم 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4–1– مقدمه. 55

4 –2– آمار توصيفي.. 55

4 – 3 –ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق.. 57

4 – 4 –نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي.. 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4 – 5 – نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 60

4– 5 –1–نتيجه آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 60

4– 5 –2–اختصار نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 63

4–6– اختصار فصل چهارم 64

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل پنجم: اختصار، نتايج و پيشنهادها

5 – 1 – مقدمه. 66

5 – 2 –اختصار موضوع و روش تحقيق.. 66

5 – 3 – اختصار يافته‌هاي تحقيق.. 68

5–4–جمع بندي و تفسير. 69

5– 5 –محدوديت‌هاي تحقيق.. 70

5–6– پيشنهادات برخاسته از تحقيق.. 70

5 – 7 – پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 70

5 – 8 – اختصار فصل پنجم 70

منابع. 72

پیوست و ضمائم 72

چکیده

در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده می باشد. در این پژوهش ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف همیشگی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه مطالعه می کند. دراین پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش پژوهش تر کیبی بهره گیری شده می باشد برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری می گردد، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف همیشگی با گزارشگری مالی متهورانه می باشد. یعنی به این نتیجه می رسیم که شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت.

واژه های کلیدی: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت

   1-1- مقدمه

اين تحقيق به دنبال بررسي ارتباط اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت ها مي باشد. در اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي ثبات در گزارشگري مالي هستند خواهند داشت؟ اما مطلب قابل تامل اين می باشد که اين هزينه ها که به عهده سهامداران شرکت مي باشد، هميشه به نفع آنان نيست و مخارج اجتناب از ماليات در مواردي از منافع آن بيشتر خواهد بود. زيرا هم خطر اينکه اين موارد توسط وزارت دارايي کشف شده و شرکت مشمول جريمه گردد هست و هم اينکه مديران مخارج زيادي را براي انجام اين کار متحمل خواهند گردید که بعضاً منافع خودشان را شامل مي‎گردد و هيچکدام از اين هزينه ها به نفع سهامداران نيست. ثبات و کيفيت در گزارشگري مالي ممکن می باشد موجب افزايش دقت عمومي در اطلاعات موجود درمورد سرمايه گذاريهاي انجام گرفته توسط مديران و تصميمات عملياتي شرکت گردد. شفافيتهاي برون سازماني مثل تجزيه و تحليل هاي مالي نيز تأثیر مهمي را در نظارت برعملکرد و رفتار مديران شرکت ايفا مي کند. بنابراين شفافيت مالي شرکتها باعث کاهش خطرات ناشي از سلب مالکيت سهامداران از ثروت خود توسط مديران فرصت طلب مي گردد. براي روشن شدن بهتر ارتباط ميان گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي، بطور خاص دو دليل مربوط بيان مي گردد: اول اينکه وجود روابط بين گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي ممکن می باشد زمينه ساز آگاهي بخشي به مقامات مالياتي گردد. مديران شرکتها فعاليتهاي مختلفي را جهت اجتناب مالياتي و کاهش ماليات شرکت انجام مي دهند، انجام اينگونه فعاليتها نظير بهره گیری از معافيتهاي مالياتي و يا جايزه هاي مالياتي و همچنين برنامه ريزي هاي گسترده اجتناب مالياتي، مقاصد تجاري خاص را براي شرکت ها فراهم نمي آورد بلکه تنها هدف مديران، اجتناب از پرداخت ماليات می باشد. در اقتصادهاي در حال رشد که تضاد و اختلافات شديدي ميان مالکان و نمايندگان هست، فرصت خوبي براي مديران فراهم مي گردد تا بتوانند زمينه فرصت طلبي و سوء بهره گیری از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اينکه همانطور که از فسادهاي بزرگ مالي انرون و ديگر نمونه هاي نظير آن کشف شده می باشد، پتانسيل زيادي در شرکتها براي انجام مقاصد سودجويانه و اجتناب از پرداخت ماليات به هر نحو ممکن هست. اما در اين ميان تنها تعداد اندکي از مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد که سرمايه گذاران به فعاليتهاي اجتناب مالياتي پاسخ منفي داده و از اينگونه فرصتها چشم پوشي کرده باشند. هدف اصلي دلالت بر اين موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان بورس اوراق بهادار و کميته تدوين استانداردهاي حسابداري و جامعه حسابداران رسمي کمک به تشخيص موديان پرخطر مالياتي خواهد نمود.

1-2- بيان مسئله

اجتناب مالياتي که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوي دولت مي گردد، از گذشته بعنوان يک ارزش براي سهامداران تلقي ميشده می باشد. چشم انداز کلي اجتناب مالياتي بر اين نکته دلالت دارد که مديران فرصت طلبي که بدنبال اجتناب از پرداخت ماليات هستند، بوسيله گزارشگري مالي بدنبال سوء بهره گیری هاي مالي هستند و بيشتر اين کار را در جهت منافع شخصي خود انجام مي دهند. کيفيت در گزارشگري مالي سبب تسهيل نظارت بر عملکرد مديران از سوي سهامداران مي گردد. حال آنکه با وجود عدم کيفيت در گزارشگري مالي، کنترل و نظارت سهامداران بر مديران کاهش خواهد يافت. همچنين مديران فرصت طلب از ساير روشها و تکنيک ها براي پرداخت ماليات کمتر بهره گیری مي کنند که اين امر سبب تحمل هزينه هايي براي مالکان شرکت خواهد گردید.عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری وقوانین مالیاتی این فرصت را برای شرکت ها فراهم می سازد که بطور همزمان سود دفتری شان را به سمت بالا وسود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند وفعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که بعضی شرکت‎ها تمایل دارند در گزارشگری مالی متهورانه وارد شوند که هر دوی سود دفتری وسود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تاثیر قرار دهند لذا اين تحقيق بدنبال بررسي اثررابطه اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت هامي باشد، این پژوهش به این سوال می پردازد که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند اجتناب مالیاتی بیشتری دارند یا خیر؟ براي سنجش گزارشگري مالي متهورانه از مدل کيفيت گزارشگري مالي کوهن (2006) بهره گیری مي گردد.

 1-4-اهميت و ضرورت تحقيق

شرکت ها براي در اختيار قرار گرفتن منابع سرمايه گذاران بايد قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنين بر طبق قانون بايد حقوق دولت را که يکي از مهم ترين آن ها ماليات می باشد، پرداخت کنند. بر اين اساس زیرا با پرداخت ماليات ميزان بازده مالکان کاهش پيدا مي کند، اين موضوع منجر به کاهش انگيزه‎ي سرمايه گذاران جهت خريد سهام و سرمايه گذاري مي گردد. عدم توجه مديريت به کاهش هزينه هاي ناشي از تحميل ماليات و عدم کوشش در تعيين درآمد مشمول ماليات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد گردید. با اين توصيف انتظار مالکان اين می باشد که جهت جلوگيري از انتقال ثروتشان به دولت، مديريت اقدام به انجام فعاليت هايي نمايد که سود حسابداري را محافظه کارانه تر شناسايي کنند، در اين ميان قيمت سهام شرکت نيز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزايش هم داشته باشد. به همين مقصود مديران شرکت ها براي برآورده شدن انتظارات سرمايه گذاران به دنبال راه کارهايي هستند تا از آن طريق بتوانند ماليات پرداختني واحد اقتصادي را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نيز جلوگيري کنند. يکي از اين ابزارها اجتناب مالياتي مي باشد که جهت انجام هرچه بهتر آن و دست يابي به هدف اصلي آن که افزايش شرکت و ثروت مالکان می باشد، بايد کيفيت گزارشگري را به همراه فعاليت هاي اجتناب مالياتي افزايش دهند.

مانند دلايل و اهميت بررسي ارتباط ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه شرکت ها دو موضوع مي باشد:

1- بررسي ارتباط ي بين گزارشگري مالي متهورانه و اجتناب مالياتي که ممکن می باشد منجر به روشن شدن ارتباط بين اجتناب مالياتي و سوء بهره گیری افراد درون سازماني گردد. مديريت ممکن می باشد انواع گوناگوني از برنامه هاي مالياتي را جهت کاهش هزينه ماليات تحميل شده بر شرکت به اجرا درآورند و اين موضوع تنها باعث افزايش ريسک عدم شفافيت شرکت گردد و هيچ هدف اقتصادي ديگري به غیر از ايجاد اطمينان خاطر براي سوء بهره گیری ي افراد برون سازماني وجود نداشته باشد. (دساي و دارماپالا2007)[1].

2- با عیان شدن رسوايي ها و خراب کاري مديريت در شرکت هايي مانند انرون و تعداد ديگري از اين قبيل، مشخص گرديد که پتانسيل سوء بهره گیری و اتلاف منابع مالکان در شرکت هايي که از فعاليت هاي مبهم و غير شفاف اجتناب مالياتي بهره گیری مي کنند بالاست. به خاطر اين که در آن موارد به بهانه ي عیان نشدن سود واقعي شرکت، رفتارهاي منفعت طلبانه ي خود را پنهان مي کنند. مطالعات و تحقيقات انجام شده نيز نشان مي دهد تعداد بسيار اندکي از مالکان به فعاليت هاي اجتناب مالياتي با ابهام زياد واکنش مثبت نشان مي دهند. با اين وجود مدارک و مستنداتي هم هست که بيان گر اين نکته می باشد که، از نظر سرمايه گذاران برنامه هاي اجتناب مالياتي ارزشمند و داراي اهميت مي باشد و مهمتر اينکه، به ارزش آفريني فعاليت هاي اجتناب مالياتي براي واحد تجاري اهميت زيادي قائل هستند. (گليسن و ميلر2002)[2].

در تحقيق حاضر سعي بر آن شده ارتباط ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه مورد بررسي قرار گيرد. فشار شرايط نا مساعد اقتصادي در شرايط کنوني کشور بر شرکتها و کوشش واحدهاي تجاري براي حفظ بقاي خود در صنعت و از دست ندادن سهم بازار، موجب اين مي گردد که مالکان در جريانهاي خروجي وجه نقد دقت داشته باشند. يکي از اين جريانات خروجي، پرداخت ماليات می باشد و با در نظر داشتن موارد پيش گفته، شرکتها بدنبال اين هستند که با بهره گیری از راه کارهاي قانوني بتوانند ماليات کمتري را پرداخت کنند. اين مطالعه به بررسي اين موضوع مي پردازد که چگونه واحدهاي تجاري بدون اينکه از راههاي غير قانوني بهره گیری کرده و بدنبال ماليات گريزي باشند، بتوانند ماليات کمتري پرداخت کنند.

 1-4-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از

– ارائه راهکارهايي جهت کاهش هزينه هاي نمايندگي

– کاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

– کاهش هزينه هاي دولت براي اخذ ماليات از موديان و علي الخصوص موديان بزرگ مالياتي

 1-5-سوالات اصلي تحقيق

ماليات يکي از راه هاي جریان وجوه نقد از سوي مالکان بسوي دولت مي باشد و بدين طريق بخش قابل توجهي از منابع و نقدينگي مالکان به دولت انتقال پيدا مي کند که اين موضوع منجر به کاهش بازده سرمايه گذاران خواهد گردید. مديريت موديان حقوقي جهت جلوگيري از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهايتاً منجر به کاهش انگيزه سرمايه گذاري آنان خواهد گردید. اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي مي نمايند تا از اين طريق ثروت سهامداران را افزايش دهند. جهت مخفي نگه داشتن درآمد مشمول ماليات واقعي، مديران اغلب کوشش مي کنند که اهداف اصلي برنامه هاي اجتناب مالياتي روشن نباشد. ابهام و عدم شفافيتي که همراه با اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي به وجودمي آيد مي تواند براي افراد برون سازماني يک حفاظ و فضاي امني را ايجاد کند. در اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي غيرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

1-6-فرضيه هاي تحقيق

به مقصود پاسخ گويي به سوالات اصلي تحقيق و در پي آن بررسي ارتباط ي بين گزارشگري مالي متهورانه و اجتناب مالياتي سه فرضيه به توضیح زير بيان شده اند:

1- اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي با گزارشگري مالي متهورانه ارتباط مستقيم دارد.

2- اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت با گزارشگري مالي متهورانه ارتباط مستقيم دارد.

3- اجتناب مالياتي از طريق اختلاف دائمي ماليات با گزارشگري مالي متهورانه ارتباط مستقيم دارد.

 1-7-روش تحقيق

تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي1 واز نوع پس رويدادي (با بهره گیری از اطلاعات گذشته) می باشد که براساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت­هاي مالي140 شرکت­ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي1381 تا 1390 انجام گرفته می باشد. در اين تحقيق از روش توصيفي از نوع همبستگي و روش تحقيق ترکيبي بهره گیری گردید. در تحقيق ترکيبي، مباني نظري موضوع مورد پژوهش، از طريق مطالعات کتابخانه اي بدست مي آيد. همچنين براي تجزيه و تحليل و آزمون نظريه ها و فرضيات تحقيق که در روش ترکيبي از منابع مختلف گردآوري شده می باشد، روش همبستگي انتخاب گرديده می باشد. علت انتخاب روش مزبور آن می باشد که تعداد متغيرهاي بازيگر در مورد موضوع مورد پژوهش زياد بوده و تنها روش تحقيق همبستگي می باشد که به محقق اجازه مي دهد تا متغيرهاي زيادي را اندازه گيري کند. و همزمان همبستگي آنها را مقايسه و در نهايت يک مدل با بهره گیری از آنها استخراج نمايد. همچنين در تحليل رگرسيون، براي تجزيه و تحليل داده و بررسي ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه، از روش پنل ديتا بهره گیری گردید.

 1-8-قلمرو زماني تحقيق

قلمرو زماني تحقيق حاضر مربوط به اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1381 تا 1390مي باشد که مي بايست شرايط زير را داشته باشند:

1- پايان سال مالي شرکتهاي نمونه منتهي به پايان اسفند ماه باشد.

2- شرکت هاي هلدينگ، بانک ها، بيمه و سرمايه گذاري و واسطه گري، عضو نمونه نباشند.

3- شرکتهاي نمونه نبايد وقفه معاملاتي بيش از 3 ماه داشته باشند.

4- شرکت هايي که در دوره تحقيق تغيير سال مالي نداده باشند.

5- اطلاعات مورد نياز شرکت هاي نمونه در دسترس باشد.

بدين ترتيب از بين کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه برگزيده شدند.

 1-9-قلمرو موضوعي تحقيق

قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي ارتباط بين اجتناب مالياتي گزارشگري مالي متهورانه مي باشد. با در نظر داشتن عوامل دروني شرکتها براي اجتناب مالياتي اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته اند.

محدوده زماني تحقيق از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1390 مي باشد. خاطر نشان می گردد براي تحليل داده‎هاي تحقيق حاضر از اطلاعات سال هاي 1381 الي 1390 و جهت جمع آوري داده ها از اطلاعات صورت هاي مالي سال هاي 1380 الي 1390 بهره گیری گردید.

1-10-روش جمع آوري و منابع اطلاعات

در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه اي بهره گیری شده می باشد. در گام اول، مباني نظري و پيشينه تحقيق اکثراً از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز کتاب ها و مجلات تخصصي فارسي و انگليسي جمع آوري گردید. سپس به مقصود جمع آوري داده هاي مورد نياز از قبيل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعکس شده در صورت­هاي مالي در قالب داده هاي نرم افزار ره آورد نوين بهره گیری گرديد. اطلاعات مربوط به وجوه نقد پرداخت شده بابت ماليات از صورت جريان وجوه نقد مندرج در صورت‎هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي نمونه تحقيق و اطلاعات مربوط به وضعيت مالياتي اين شرکت ها (برگه‎هاي تشخيص و قطعي ماليات) از يادداشت ذخيره ماليات هر شرکت، از طريق سايت رسمي مذکور استخراج گرديد. همچنين جهت استخراج ساير اطلاعات مالي مورد نياز مربوط به متغيرهاي تحقيق، از طريق صورت سود و زيان و ترازنامه و يادداشت هاي توضيحي مربوطه بهره گیری گرديد.

تعداد صفحه :100

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

برچسب‌ها, , , ,