Menu

فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران

0 Comment

گرایش فیزیولوژی ورزشی

با عنوان : ارتباط آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی تربیت بدنی

رشته: تربیت بدنی     گرایش: فیزیولوژی ورزشی

 عنوان:

ارتباط آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز 8 تا 10 ساله

 استاد راهنما:

دكتر فرهاد رحمانی نیا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست                                                                                    

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده .1

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه. ..3

1-2- اظهار مسئله. ..4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… ..6

1-4- اهداف پژوهش… ..7

1-4-1- هدف کلی.. ..7

1-4-2- اهداف اختصاصی.. ..7

1-5- فرضیه‌های پژوهش… ..8

1-6- پیش‌فرض‌های پژوهش… ..8

1-7- محدودیت‌های پژوهش… ..8

1-7-1- محدودیت‌های قابل‌کنترل. ..8

1-7-2- محدودیتهای غیرقابل‌کنترل. ..9

1-8- روش پژوهش… .9

1-9- تعریف اصطلاحات و واژههای پژوهش… .9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-1- مقدمه. 12

۲-2- تعریف اضافه‌وزن و چاقی.. 12

۲-۳- تداوم اضافه‌وزن و چاقی از کودکی تا بزرگ‌سالی.. 12

۲-4- چاقی دوران کودکی و پیامدهای تندرستی طولانی‌مدت… 13

۲-5- ارزیابی ترکیب بدنی در کودکان و نوجوانان. 15

۲-5-1- تغییرات در ترکیب بدنی.. 15

۲-5-2- ارزیابی ترکیب بدنی.. 16

۲-5-3- شاخص توده بدن. 16

۲-5-4- نسبت محیط کمر به لگن.. 20

۲-5-5- محیط کمر. 21

۲-6- علل چاقی.. 22

۲-6-1- رژیم غذایی.. 22

۲-6-2- فعالیت جسمانی.. 22

۲-6-3- عوامل مربوط به سوخت‌وساز ( عوامل متابولیکی) 23

۲-7- اثرات عوامل محیطی روي گسترش چاقی دوران کودکی.. 23

۲-8- عوامل رفتاري چاقی و اثرات محیطی.. 24

۲-9- ضرورت تعدیل‌های محیطی براي ایجاد دگرگونی به‌سوی سبک زندگی فعال  25

۲-10- تأثیر زمینه‌های محیطی مختلف… 26

۲-11- مروری بر مقالات گذشته. 27

2-12- جمع بندی.. 32

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 34

3-2- روش پژوهش… 34

3-3- جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه‌ها 34

3-4- روش انجام پژوهش و نحوه گردآوري اطلاعات… 34

3-4-1- مرحله اول؛ ثبت‌نام و آماده سازی آزمودنی.. 34

3-4-2- مرحله دوم – اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش… 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4-2-1- اندازه‌گیری قد. 35

3-4-2-2- اندازه‌گیری وزن. 36

3-4-2-3- اندازهگیری محیط کمر. 37

3-4-2-4- آزمون دراز و نشست با زانوي خميده 37

3-4-2-5- آزمون پرش طول. 38

3-4-2-6- آزمون دوی رفت و برگشت… 38

3-5- ابزار اندازه­گیری.. 39

3-5-1-کرونومتر دیجیتال: با دقت دهم ثانیه، ساخت چین، برای زمان کنترل نبض در آزمون توان هوازی40

3-5-2-متر نواری پلاستیکی: با دقت میلی‌متر، برای اندازه­گیری طول و محیط قسمت‌های مختلف بدن. 39

3-5-3- ترازوی اندازه‌گیری: ساخت آلمان برای اندازه­گیری وزن آزمودنی.. 39

3-6- روش‌های آماری.. 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه. 42

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها 41

4-3. بررسي طبيعي بودن توزيع دادهها 42

4-4. آزمون فرضیه­های پژوهش… 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه. 52

5-2 اختصار پژوهش… 53

۵-۳ اختصار نتایج پژوهش… 53

۵-۴- بحث و مطالعه.. 54

5-5 جمع‌بندی.. 58

5-6 پیشنهادهای پژوهشی.. 59

5-7 پیشنهادهای کاربردی.. 59

منابع و مأخذ. 60

پیوستها 70

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این مقصود تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفي انتخاب و در تحقيق شركت داده شدند. در آغاز قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) آزمودنی‎ها اندازه­گیری و ثبت گردید. سپس متغیرهای آمادگی جسمانی که شامل آزمون­های استاندارد یک دقیقه دراز و نشست، پرش طول ایستاده و دوی 4 در 9 متر رفت‌وبرگشت بود، اجرا گردید و نتایج ثبت و تجزیه‌وتحلیل گردید. به دلیل نرمال نبودن توزیع داده­ها برای مطالعه همبستگی بین آزمودنی‌های پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن بهره گیری گردید (05/0P≤). نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین رکورد دوی رفت‌ و برگشت 4 در 9 متر و WC دانش‌آموزان ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با 35/0، بین رکورد پرش طول و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 43/0- و بین رکورد دراز و نشست و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 20/0- وجود داشت که نشان می‌دهد نمرات عوامل منتخب آمادگی جسمانی با افزایش WC کاهش می‌یابند. همچنین بین رکورد دوی رفت‌وبرگشت 4 در 9 متر و BMI ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با 35/0، بین رکورد پرش طول و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 38/0-، بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 18/0-، بین آمادگی جسمانی و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 15/0 و بین آمادگی جسمانی و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 23/0 وجود داشت. این نتایج نشان‌دهنده نیاز ضروری ارتقای آمادگی جسمانی در دانش­آموزان می‌باشد.

واژه­های کلیدی: محیط کمر، شاخص توده بدن، آمادگی جسمانی.

 

1-1- مقدمه

پیشرفت‌های شگرف در فن­آوری و ماشینی شدن زندگی از ویژگی‌های دنیای مدرن امروزی می باشد. پیامد ماشینی شدن زندگی، فقر حرکتی بوده که از دیدگاه تندرستی از مهم‌ترین معضلات بشر امروزی می باشد. این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی به شمار می رود. در پنجاه سال گذشته، پژوهش‌ها نشان داده‌اند مهم‌ترین عواملی که سبب بروز ناتوانی‌ها و مرگ‌های زودرس می شوند، از بیماری‌های عفونی و واگیردار به بیماری‌های مزمن و تحلیل برنده تغییر یافته‌اند (121، 115). در سال 2001 بیماری‌های مزمن غیرواگیر 95/0 از مرگ‌ومیرهای جهان را به خود اختصاص داد. چاقی یکی از این بیماری‌ها می باشد. در طی این سال‌ها از یک سو، به علت افزایش توان اقتصادی جوامع صنعتی و رفاه بیش از حد در زندگی، زیاده‌روی در مصرف چربی‌ها، گوشت، شکر، نمک و مصرف دخانیات رایج شده و از سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته می باشد. در مجموع، عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماری‌های غیرواگیر و خطرات ناشی از آن شده می باشد (141).

چاقی بیش از یک احساس نگرانی و ناخوشایندی در حیطه زیبایی می باشد. صرف‌نظر از نوع نگاه ما به چاقی به عنوان یک بیماری یا تنها به عنوان یک عامـل خطرآفرین، افراد مبتلا به اضافه‌وزن و چاقی با طیف وسیعی از بیماری‌ها و عوارض حاصله روبرو هستند که نیازمند اقـدامات تشخیـصی و درمـانی دقیـق و مبتنی بر شواهد علمی خواهند بود. تأثیر چاقی بر فعالیت‌های اجتماعی و شغلی و به گونه کلی کیفیت زندگی نیز به نوبه خود بار اقتصادی-اجتماعی آن را می‌افزاید به طوری که بیش از 10 درصد هزینه‌های بهداشتی-درمانی را عوارض مستقیم و غیرمستقیم چاقی به خود اختصاص می‌دهد. امروزه چاقی به عنوان یک معضل اصلی نظام سلامت به موازات دیابت قندی همه‌گیری دوقلوی قرن بیست و یکم نام گرفته‌اند. به­طوری­که طی سـه دهـه گذشته شیوع چاقی در دنیا به دو برابر افزایش یافته می باشد. 65 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که افزایش وزن و چـاقی بیش از کم وزنی باعث مرگ‌ومیر می‌گردند. سالانه حدود 8/2 میلیون نفر از افراد بالغ دنیا به علت چاقی دچار مرگ‌ومیر می شوند. بعـلاوه 44 درصـد بـار دیابت 23 درصد بار بیماری‌های ایسکمیک قلب و بین 7 تا 41 درصد بار بعضی از سرطان‌ها به اضافه‌وزن و چاقی نسبت داده می گردد (7).

افزایش شیوع اضافه‌وزن و چاقی علاوه بر کشورهای صنعتی بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط جهان را نیز با بار دوگانه بیماری‌ها روبـرو نموده می باشد. درحالی­که، این کشورها هنوز گرفتار معضلات بیماری‌های عفونی و سوءتغذیه می‌باشند شیوع عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر مانند اضافه‌وزن و چاقی به خصوص در جمعیت شهرنشین این کشورها رو به افزایش می باشد. افزایش طریقه چاقی در کودکان و نوجوانان نیـز از نگرانی‌های ویژه سلامت جامعه به شمار می رود. عوارض متعدد پزشکی و روانی- اجتماعی چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان و بار سنگینی که از این بابت بر جامعه تحمیل میگردد، بر اهمیت و ضرورت مدیریت و پیشگیری از آن را در سنین حساس تاکید می کند (66). شکل دهی و تغییر رفتار در دوران کودکی و نوجوانی به مراتب آسانتر از بزرگسالی می باشد (136). به علاوه با در نظر داشتن امکان تماس مستمر و منظم با نوجوانان در محیط‌های آموزشی، مدارس می‌توانند تأثیر فعال و موثری را در ارتقای سلامت آنها بازی کنند. آموزش‌هایی که هدف آنها پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عادات ناسالم در زندگی در سال‌های ابتدایی زندگی می باشد، بایستی بر یادگیری سبک زندگی سالم تاکید کنند؛ زیرا سبک زندگی ناسالم بستر ساز بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات می باشد (80).

1-2- اظهار مسئله

سال‌ها قبل، چاقی به عنوان یک بیماری برای سنین میان‌سالی مطرح بود، اما اخیراً شیوع چاقی در کودکان و در سنین مدرسه نیز سیر پیش‌رونده‌ای یافته می باشد (49). چاقی یک پدیده چند عاملی می باشد که از تعامل چندین عامل پیچیده مانند وراثت و اجزاء رفتاری به ویژه فعالیت بدنی و رژیم غذایی به وجود می‌آید که تحت تأثیر زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیطی قرار دارد (37). این دو عادت مربوط به سبک زندگی علاوه بر چاقی به عنوان مهم‌ترین عوامل خطر برای چندین بیماری مزمن مانند دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی عروقی و غیره شناخته می شوند (135).

مطالعات نشان داده‌اند که چاقی در کودکی و نوجوانی با خطر بالای چاقی در بزرگ‌سالی همراه می‌باشد که بخشی از این اتفاق ممکن می باشد ناشی از تداوم رفتارهای ناسالم مربوط به سبک زندگی مانند رژیم غذایی نامناسب، فقدان فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کم تحرک تا بزرگ‌سالی باشد (131). افزایش شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان نتیجه عدم تعادل بین انرژی دریافتی و هزینه انرژی می‌باشد (79). طی دهه‌های گذشته هزینه انرژی در کودکان کاهش پیدا کرده می باشد (130) و الگوی فعالیت بدنی در نوجوانان نیز تغییر کرده می باشد که در نتیجه­ی افزایش زمان صرف شده برای تماشای تلویزیون، ظهور بازی‌های ویدئویی و اینترنت و همچنین کاهش مدت زمان برای فعالیت بدنی در مدارس و جوامع می‌باشد (53). تغییر در جهت اصلاح این‌گونه رفتارهای قابل تعدیل که از دوران کودکی آغاز می گردد می‌تواند تأثیر بالقوه ای در کاهش چاقی اپیدمیک و آثار حمایتی سالم طولانی مدت و کوتاه مدت مهمی داشته باشد؛ پس پیشگیری چاقی و بهبود عادات مرتبط به سبک زندگی سالم در کودکان در اولویت بالایی قرار دارد (97).

از سوی دیگر، بهبود آمادگی جسمانی یک الویت سلامت عمومی برای کاهش شیوع قابل‌توجه و در حال افزایش بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته می‌باشد. از آن جا که فعالیت بدنی عامل مهمی در کنترل توده‌ی بدن می‌باشد، تمایل زیادی برای مطالعه ارتباط بین فعالیت بدنی و ترکیب بدنی کودکان و نوجوانان و همچنیـن اهمیت فعالیت بدنی در حفظ سلامت و بهزیستی وجـود دارد (108). ایران کشـوری می باشد با جمعیت‌های شهری گسترده و به مانند بیشتر کشورهایی که درگیر تغییرات سریع اقتصادی و جمعیت‌شناسی می باشد (45)، بیماری‌های غیرواگیر به ویژه بیماری‌های قلبی-عروقی دلیل اصلی مرگ‌ومیر در ایران می‌باشد (21).

میزان شیوع فزاینده‌ی چاقی در دوران کودکی، نیاز به شناسایی کودکان در معرض خطر برای انجام مداخله‌های پیشگیرانه را ضروری می‌سازد. بر اساس گزارش سازمان ملی سلامتی و تغذیه‌ی آمریکا[3] (NHANES)، شیوع اضافه‌وزن در بین کودکان 6 تـا 13 ساله از 7 به 11 درصد و در نوجوانان 11 تا 19 ساله از 5 به 11 درصد افزایش یافته می باشد. در بیشتر گزارش‌های تحقیقی، چاقی و اضافه‌وزن بر اساس صدک­های 85 و 95 شاخص توده‌ی بدنی[4] (BMI) بر اساس سن و جنس در نظر گرفته شده می باشد (سازمان جهانی سلامت، 2005). در پژوهش دیگری شیوع اضافه‌وزن در نوجوانان 19-12 ساله 5/15 درصد و برای کودکان 11-6 ساله 3/15 درصد بود (71). در کودکانی که با افراد بالغ زندگی می‌کنند به همان اندازه که شیوع چاقی در میان بالغین افزایش می‌یابد، در چاقی آن‌ها نیز تأثیر دارد (120). در دو دهه‌ی اخیر به گونه مشخص اضافه‌وزن و چاقی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه رو به افزایش می باشد (67).

ایران همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شاهد تجربه‌ی اپیدمی جهانی چاقی و عوارض ناشی از آن می باشد (45). در کشور ما نیز گزارش‌هایی هر چند محدود در زمینه‌ی شیوع چاقی و اضافه‌وزن در کودکان و نوجوانان ارائه شده می باشد. بر اساس گزارش افشین پور، شیوع چاقی دانش‌آموزان پسر و دختر 11-6 ساله‌ی همدانی 6/5 درصد بود. مظفری نیز تحقیقی را روی 463 دانش‌آموز ابتدایی یزد به مقصود تعیین شیوع چاقی انجام داد و شیوع چاقی در دانش‌آموزان پسر را 3/4 درصد گزارش نمود (15). کم ترین میزان شیوع اضافه وزن و چاقی کودکان ایرانی در شهرهاي زاهدان و شهرکرد به ترتیب1/3، 6/0 و2/6، 3/2 درصد گزارش شده می باشد. شیوع چاقی در کودکان 5 تا 10 ساله شهر تهران 5/4 درصد، کودکان 6 تا 14 ساله شهر شیراز 6 درصد و نوجوانان 6 تا 14 یزد 20 درصد گزارش شده می باشد (82). در شهر رشت، میزان شیوع اضافه وزن 8/18 درصد و میزان شیوع چاقی 4/7 درصد گزارش شده می باشد (65). با در نظر داشتن شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان دانش­آموز شهر رشت، لزوم درک عوامل مرتبط با چاقی و اضافه وزن ضروری به نظر می­رسد. از این رو، در پژوهش حاضر کوشش می­کنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه ارتباطی بین آمادگی جسمانی با شاخص توده­ی بدن و محیط کمر در پسران دانش­آموز 8 تا 10 ساله دارد.

 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

آن چیز که زیربنای تمام فعالیت‌های حرکتی بشر را تشکیل می‌دهد میزان آمادگی جسمانی بدن می باشد. داشتن آمادگی جسمانی مناسب نه تنها در انجام حرکات بنیادی ما را یاری می کند، بلکه در یادگیری مهارت‌های حرکتی نیز مؤثر می باشد. آمادگی جسمانی را می‌توان بر حسب آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی و آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا تعریف نمود. آمادگی جسمانی یک کمیت همگن چندبعدی می باشد که از تولد تا مرگ تحت تأثیر فعالیت‌های جسمانی مختلف توسعه می‌یابد و شدیداً بیماری و عدم فعالیت را محدود می کند (12). آمادگی جسمانی وابسته به سلامت بدین معناست که سیستم­های اصلی بدن سالم هستند و مؤثر اقدام می‌کنند، پس فرد قادر می باشد در کارهای شدید و در فعالیت‌های اوقات فراغت شرکت کند و روشی مؤثر برای کاهش چندین عامل خطرزا که با بیماری‌های قلبی-عروقی، چاقی، دیابت و کمردرد مرتبط‌اند، به­شمار می­رود (12). آمادگی جسمانی وابسته به اجرا با اجرای مهارت‌های حرکتی مرتبط می باشد و اجزای آن عبارت می باشد از تعادل، سرعت، چابکی، هماهنگی، توان و زمان عکس‌العمل (5). تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تمرینات مناسب و مستمر موجب بهبود و افزایش میزان قدرت، استقامت عضلانی، استقامت قلبی-تنفسی، انعطاف‌پذیری و همچنین سبب تناسب اندام و کاهش چربی‌های بدن می گردد و حذف و کنار گذاشتن آن به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، اندام‌های حیاتی را دچار ضعف و ناتوانی، ناکارآمدی، محدودیت حرکتی و خستگی زودرس می‌نماید (13). در این زمینه دانشمندان عقیده دارند که محروم بودن کودکان و نوجوانان از آمادگی جسمانی که نتیجه مستقیم عدم فعالیت‌های جسمانی و بی‌تحرکی می باشد نه تنها منجر به تقلیل نیروی عضلانی، سستی و رخوت، کاهش و محدود شدن ظرفیت کار جسمانی و ذهنی می گردد، بلکه رشد و نمو آن‌ها را مختل ساخته و آن‌ها را مستعد چاقی مفرط و آماده ابتلا به انواع مختلف بیماری‌های جسمی و روانی مانند حملات قلبی می کند (49). گشتل[5] (1982) معتقد می باشد که مردم به دو دلیل عمده به آمادگی جسمانی نیاز دارند: اول، تمرینات و فعالیت منظم ورزشی موجب افزایش کارایی و سلامت دستگاه قلبی-تنفسی و عضلانی می گردد و دوم، آمادگی جسمانی ظرفیت بشر را به بهره مندی کامل از مواهب زندگی افزایش می‌دهد (12).

در دنیای امروز افراد زیادی وجود دارند که از لحاظ بدنی دارای وضعیت نامناسبی هستند و شاید اغلب آن‌ها نیز از وضعیت غیرطبیعی خود آگاه نیستند و حتی به آن اهمیت نمی‌دهند. در این بین می‌توان به اضافه‌وزن غیرطبیعی و چاقی تصریح داشت (92). پیشرفت‌های صنعتی و زندگی ماشینی، فعالیت بدنی بشر را در طی چندین سال اخیر به حداقل خود رسانده می باشد و بشر را با فقر حرکتی روبرو کرده می باشد. فقر حرکتی معضلات بزرگ‌تری به نام چاقی و اضافه‌وزن و کاهش توان هوازی را به دنبال دارد که امروزه بسیاری از افراد به خصوص دانش‌آموزان مدارس با آن دست به گریبان هستند. (38).

الگوی فعالیت بدنی از سنین پایین شکل گرفته و تا حدود 18 سالگی تثبیت می گردد و سپس در طول سال‎های بعدی عمر پایدار می­ماند، لذا توصیه می گردد قبل از تثبیت این عادت و در نتیجه مشکل شدن تغییر عادات شکل گرفته، اقدامات لازم برای پیروی از اصول شیوه سالم زندگی به مورد اجرا درآید؛ زیرا کوشش‎های بعدی در جهت تغییر رفتارها و عادت­های تثبیت‌شده، بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن خواهد بود (49، 19). اگرچه مطالعات قبلي ارتباط بين فعاليت بدني را با اضافه‌وزن در كشورهاي توسعه‌یافته مورد بررسي قرار داده‌اند، اما معلوم نيست كه بتوان اين یافته‌ها را به ديگر گروه‌های نژادي با فرهنگ و سبك زندگي مختلف تعميم داد (64).

با در نظر داشتن اين كه شاخص های پيكرسنجی تحت تأثير عواملی مانند جنس، سن، قوم و نژاد، فرهنگ اجتماعی و وضعيت اقتصادی هستند و با در نظر داشتن خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پايين و ناهنجاری ها تركيب بدنی در تندرستی افراد و به گونه كلی جامعه، برای برخورداری از يك جامعه سالم شناخت زمينه‎های خطرزا ضروری می باشد، بر همين اساس درک ارتباط بين عوامل آمادگی جسمانی و شاخص‌های دیگر چاقی بدن در کنار BMI، همچون محیط کمر، در دانش­آموزان ضروری می باشد.

تعداد صفحه :85

برچسب‌ها, , , , , ,