Menu

دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن و روی و منگنز

0 Comment

با عنوان : مطالعه اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: مطالعه منابع

2-1- باکتری‌های افزاینده رشد …………………… 21

2- 2- تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر گیاهان ………………….  22

2-2-1- افزایش رشد گیاه …………………. 22

2-2-2- اثر بر جوانه زنی ………………….  23

2-2-3- تغذیه عناصر غذایی ………………….  23

2-2-4- افزایش مقاومت به تنش های محیطی ………………….  24

2-2-5- تاثیر بر میکروارگانیسم های دیگر خاک  ………………….  25

2-3- محلول پاشی  …………………. 25

2-3-1- کاربرد روی ………………….  26

2-3-2- کاربرد آهن  …………………. 27

2-3-3- کاربرد منگنز …………………. 28

2-3-4- کاربرد همزمان عناصر …………………. 28

3- 1- محل انجام آزمایش  ………………….   30

3- 2- نمونه برداری و تجزیه شیمیایی خاک   …………………. 30

3-2-1- نیتروژن خاک………………….

3-2-2- فسفر خاک…………………. 30

3-2-3- پتانسیم تبادلی خاک…………………. 31

3-2-4- عناصر کم مصرف …………………. 31

3-3- تعیین بافت خاک…………………. 31

3-4- طرح آماری ………………….31

3-4-1- تیمارهای مورد بهره گیری …………………. 32

3-4-1-1- عامل اصلی ………………….  32

3-4-1-2- عامل فرعی………………….   32

3-4-1-3- عامل فرعی فرعی  …………………. 32

3-5- اجرای طرح  …………………. 32

3-5-1- نحوی تیمار کود زیستیو محلول پاشی عناصر کم مصرف…………… 33

3-6- آماده سازی زمین و کشت بذر …………………. 33

3-7- عملیات داشت ………………….33

3-7-1- آبیاری…………………. 33

3-7-2‌-واکاری …………………. 33

3-7-3- تنک کردن  …………………. 34

3-7-4- مبارزه با علف های هرز و آفات ………………….  34

3-8‌- نمونه برداری و اندازه گیری مورد مطالعه صفات………..  34

3-8-1- نمونه برداری جهت تعیین صفات ………………….  34

3-8-2- نمونه برداری در برداشت نهایی ………………….  35

3-8-3- اندازه گیری روغن دانه………………….  35

3-8-4- اندازه گیری پروتئین دانه …………………. 35

3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………. 35

4-3-1 درصد پروتئین ………………….  53

4-3-2 درصد روغن ………………….  55

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ………………….  57

5-1-شاخص سطح برگ (LAI)………………….

5-2-سرعت رشد محصول (CGR)………………….

5-3-سرعت رشد نسبی (RGR)………………….

5-4-سرعت جذب خالص (NAR)………………….

5-2- عملکرد دانه………………….  60

5-3- عملکرد بیولوژیک  ………………….  60

5-4- شاخص برداشت  ………………….  61

5-5- تعداد غلاف در بوته …………………. 61

5-6-تعداد دانه در بوته …………………. 62

5-7- وزن هزار دانه  ………………….62

منابع …………………………….66

چکیده:

به مقصود مطالعه اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا (033 و الیت) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 1392 در قالب طرح کرت‌های دوبار خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی شامل دو رقم سویا، عامل فرعی در دو سطح، تلقیح و عدم تلقیح با نیتروکسین و عامل فرعی در فرعی شامل هشت سطح محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی مانند روی، آهن، منگنز، روی + آهن، روی + منگنز، منگنز + آهن و روی+ آهن+ منگنز در نظر گرفته گردید. نتایج نشان داد وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته و عملکرد اقتصادی دانه به‌صورت معنی‌داری تحت تاثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی قرار گرفتند و در مورد شاخص‌های برداشت و عملکرد بیولوژیک اثرات متقابل سه‌گانه (رقم، باکتری و محلول‌پاشی) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار گردید. در بین اجزای عملکرد بیشترین همبستگی با ضریب همبستگی (**8/0 = r) بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نظاره شده می باشد. همچنین اثرات متقابل تیمارها ( رقم، تلقیح و عدم تلقیح باکتری و محلول‌پاشی) در میزان پروتئین دانه تأثیر داشت و اختلاف معنی‌داری را نسبت به شاهد نشان داد. در ارتباط با میزان روغن دانه نیز نظاره گردید که اثرات متقابل رقم × باکتری و همچنین اثر ساده محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی معنی‌دار گردید. در مورد شاخص‌های رشدی، شاخص سطح برگ، سرعت جذب خالص، سرعت رشد محصول، دوام سطح برگ و سرعت رشد نسبی اثرات متقابل سه‌گانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار گردید.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

سویا Merr.] [Glycine Max (L.) یکی از دانه‌های روغنی و از مهم‌ترین گیاهان خانواده لگومینوز محسوب می‌‌گردد و در آب و هوای گرم و در مناطق استوایی ونیمه استوایی کاشته می گردد. این گونه گیاهی، احتمالاًحدود دو هزار سال قبل، در مناطق شمال چین اهلی شده می باشد. اهمیت آن بخاطر پروتئین و روغن بالای دانه آن می باشد (فتحی،1378).پروتئین آن با گوشت و فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ قابل مقایسه بوده و به همین دلیل یکی از گیاهان ممتاز قرن بیستم لقب گرفته می باشد (کوچکی، 1373).

پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی مستلزم مراحل گوناگون و مرتبط با هم می‌باشد. محقق، مروج و کشاورز به عنوان بخشی از نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می‌باشند و تأثیر مهمی در توسعه کشاورزی اعمال می‌نمایند. در کشور ما قبل از هر چیز بایستی پذیرفت که هر گونه تحول در بخش کشاورزی نیازمند تحول در فرایند تولید و انتقال تکنولوژی می‌باشد اگر این طور نباشد هیچ گونه تغییر اساسی و اصولی در بخش کشاورزی حاصل نخواهد گردید (علیپور، 1386).

از آنجایی که توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری می باشد توسعه اقتصادی جامعه جدید بستگی به گیاهان زراعی دارد زیرا به گونه مستقیم یا غیر مستقیم برای مصرف بشر مورد نیاز می‌باشد. با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در طی 30 سال گذشته در تولید گیاهان زراعی بدست آمده، با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل آن‌‌‌هاست. عملکرد بالقوه تنها با بهره گیری از ارقام پر محصول در شرایط مدیریتی ایده ال و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد. یکی از راه های دستیابی به عملکرد بالاتر، تأمین مقادیر کافی عناصر معدنی برای گیاهان زراعی می باشد (فتحی، 1378). برای گیاهانی مانند سویا که با اتکا به همزیستی با باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن مولکولی، بدون نیار به مصرف کودهای شیمیایی بالاترین بازده محصول را داشته باشند، بهره گیری از این توان ذاتی، به لحاظ جنبه‌های مفید اقتصادی و زیست محیطی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود (اسدی رحمانی و همکاران، 1381). با در نظر داشتن هزینه زیاد برای تولید کودها و هچنین معضلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، لزوم تجدید نظر در روش‌های افزایش تولید ضروری می باشد.

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت‌هایی می باشد که وابستگی کشاورزان به بعضی نهاده‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد ومنجر به کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل‌ها می گردد. معضلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کود‌های شیمیایی، انرژی وهزینه‌های تولید و مصرف آن‌ها از مهمترین مسائل جهان امروز می باشد. یکی از راهکارهای تولید بهینه محصول و حفظ سلامت محیط زیست فراهم سازی شرایط لازم وضرورت بهره گیری بیشتر از میکروارگانیسم‌های خاکزی می‌باشد (الکساندراتوس، 2003). در نظام های کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی از اهمیت ویژه‌ای در افزایش تولید و حفظ حاصلخیزی خاک برخوردار می باشد و باکتری‌های افزاینده رشد به عنوان یکی از میکروارگانیسم‌های مفید خاکزی از مهمترین کودهای زیستی محسوب می شوند (حمیدی و همکاران،1386). این باکتری‌ها از طریق سنتز هورمون‌های محرک رشد گیاه باعث ایجاد مقاومت سیستمیک نسبت به دامنه وسیعی از استرس‌های محیطی می شوند (روستا و همکاران، 1388).

تغذیه برگی به عنوان یک تامین کننده تکمیلی عناصر کم مصرف و پر مصرف، هورمون‌های گیاهی، محرک‌های رشد و سایر عناصر مفید بهره گیری شده می باشد() . تاثیر کود دهی برگی در افزایش محصول، مقاومت به بیماری‌ها و آفات و بهبود مقاومت به خشکی و نیز افزایش کیفیت محصول نظاره شده می باشد. پاسخ گیاه به کود دهی برگی بستگی به گونه گیاه، شکل کود، غلظت کود، دفعات کاربرد کود و مرحله رشدی گیاه دارد() . ترکیب کودی مورد بهره گیری در کود دهی برگی معمولاً بر اساس مرحله رشدی گیاه یا میوه تنظیم می گردد . کود دهی برگی هم چنین برای کمک به گیاه در ترمیم شوک های ناشی از انتقال از مرحله نشایی ،آسیب تگرگ و سایر عوارض ناشی از شرایط آب وهوایی سخت بکار برده می گردد. در هر حال این میزان تاثیر معمولاً در شرایط واقعی قابل دسترسی نیست. اغلب عدم موفقیت در تغذیه برگی ناشی از عدم در نظر داشتن اصول کاربرد برگی کود می باشد. سایر علت های عدم موفقیت شامل بهره گیری از ترکیب نادرست یا ترکیب درست در زمان نامناسب می باشد. تصمیم گیری درمورد مواد مورد بهره گیری در محلول‌پاشی برگی ونیز مرحله رشدی گیاه برای محلول‌پاشی به همان اندازه که یک علم بشمار می‌رود یک هنر نیز هست. بدلیل آسیب پذیری نتایج تحقیقات و آزمایشات کاربرد مزرعه‌ای تغذیه برگی، اظهار نظر روی مفید بودن آن هم در سیستم کشاورزی مرسوم وهم در سیستم‌های جایگزین متغیر می باشد. یکی از مزایای تبلیغ شده درمورد کود دهی برگی ، بالا بردن امکان جذب مواد مغذی از خاک می‌باشد. این تفکر از آن‌جا ناشی شده که کود دهی برگی موجب می گردد گیاه مواد قندی و سایر مواد مترشحه بیشتری را از طریق ریشه به ریزوسفر ترشح کند. جمعیت میکرو ارگانیزم‌ها ی مفید در منطقه ریشه بواسطه افزایش دسترسی به این مواد مترشحه زیاد می گردد. در طی این چرخه همراه با افزایش فعالیت‌های بیولوژیکـ، دسترسی به مواد مغذی، کنترل کننده‌های بیوشیمیایی بیماری‌ها و ویتامین ها و نیز سایر فاکتورهای مفید برای گیاه نیز زیاد می گردد. این یک دلیل اساسی و منطقی برای تفکر بهره گیری از روش کوددهی برگی درکشاورزی ارگانیک پیش روی فلسفه “تغذیه خاک نه تغذیه گیاه” می‌باشد.

2-1- اهداف پژوهش

1) مطالعه اثرات نیتروکسین بر بهبود عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم سویا.

2) تأثير محلول پاشی روی آهن و منگنز بر میزان عملکرد، پروتئین ودرصد روغن دو رقم سویا. 

3) برآورد اثرات متقابل کاربرد باکتری‌های محرک رشد و محلول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا.

3-1- تاریخچه سویا

لوبیا روغنی، سویا یا سوژا از گیاهان دانه روغنی و علوفه‌ای می باشد که از قدیم الایام و حداقل 2800 سال قبل از میلاد در موطن اصلی سویا، مناطق شمال شرقی چین کشت می‌شده می باشد (آلیاری، 1379). سویا در اوایل قرن هفدهم به اروپا و در اوایل قرن نوزدهم به آمریکای شمالی برده گردید. اگرچه کشت سویا در شرق به عنوان یک محصول اصلی به شمار می‌آید اما امروزه تولید سویا در آمریکای شمالی بیش از تولید آن در شرق می باشد. کشورهای مهم تولید کننده سویا عبارتند از ایالات متحده، برزیل، چین و آرژانتین. چهار کشور اصلی تولید کننده سویا، بر روی هم 90 تا 95 درصد تولید جهانی را دارا هستند (لطیفی،1375). ارقام این گیاه اولین بار در سال 1310 و سپس در سال های 1316 و 1318 از آسیای شرقی و آلمان به ایران وارد شدند و در کلیه آزمایش ها عملکرد خوب و زیادی از خود نشان دادند و اکنون هر سال در کشور هزاران هکتار زیر کشت سویا قرار دارند (صدوری، 1382).

تعداد صفحه : 73

برچسب‌ها, , , , , , , ,